Sampah atau Harta Karun: Karya pastoral damai dari seniman tak

Sampah atau Harta Karun: Karya pastoral damai dari seniman tak dikenal